20.02.2020 14:58    

kral87
410771-countv1-5-blok-sayaci.lsp

merhaba
ekteki lee-mac tarafından yazılmış olan blok saydırma lispi blokları saydıktan sonra tablo halinde sunuyor
cm olarak çalışılan çizimde çok küçük olarak mt cinsinden çizimde gösteriyor bu lispin scalesini 100 kat büyütülmüş olarak çizimde gösterme yapılabilirmi?
iyi çalışmalar

lisp reklam amaçlı değildir.

kral87 (21.10.2020 09:22 GMT)

21.02.2020 08:16    

Travaci
Verdiği tabloyu 100 ile scale etmek aynı şey değil mi ?

22.02.2020 07:40    

kral87
MERHABA TRAVACİ BEY
TABİKİ AYNI SADECE ÖĞRENMEK İSTEDİĞİM LİSPİN İÇİNDEKİ BİR DÜZELTME İLE SCALE AYARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILABİLİYORMU

İYİ ÇALIŞMALAR

02.11.2023 13:40    

canberrkk
bir arkadaşımdan aldığım lisp belki işinize yarayabilir;


;; free lisp from cadviet.com
;;; this lisp was downloaded from

Linkleri görebilmek için ÜYE olmalısınız.


(defun c:bsay (/ blk_id blk_len blk_name blks cur_var ent h header_lsp height i
ins j len0 lst_blk msp pt row ss str tblobj width width1 width2 x y)
;; By : Gia Bach, gia_bach @ www.CadViet.com ;;
(defun TxtWidth (val h msp / txt minp maxp)
(setq txt (vla-AddText msp val (vlax-3d-point '(0 0 0)) h))
(vla-getBoundingBox txt 'minp 'maxp )
(vla-Erase txt)
(-(car(vlax-safearray->list maxp))(car(vlax-safearray->list minp))) )

(defun GetOrCreateTableStyle (tbl_name / name namelst objtblsty objtblstydic tablst txtsty)
(setq objTblStyDic (vla-item (vla-get-dictionaries *adoc) "ACAD_TABLESTYLE") )
(foreach itm (vlax-for itm objTblStyDic
(setq tabLst (append tabLst (list itm))))
(if (not
(vl-catch-all-error-p
(setq name (vl-catch-all-apply 'vla-get-Name (list itm)))))
(setq nameLst (append nameLst (list name))) ) )
(if (not (vl-position tbl_name nameLst))
(vla-addobject objTblStyDic tbl_name "AcDbTableStyle"))
(setq objTblSty (vla-item objTblStyDic tbl_name)
TxtSty (variant-value (vla-getvariable *adoc "TextStyle")))
(mapcar '(lambda (x)(vla-settextstyle objTblSty x TxtSty))
(list acTitleRow acHeaderRow acDataRow) )
(vla-setvariable *adoc "CTableStyle" tbl_name) )

(defun GetObjectID (obj)
(if (vl-string-search "64" (getenv "PROCESSOR_ARCHITECTURE"))
(vlax-invoke-method
(setq Utility
(cond
(Utility)
((vla-get-Utility *adoc))))
'GetObjectIdString obj :vlax-false )
(vla-get-Objectid obj)))
;main
(if (setq ss (ssget (list (cons 0 "INSERT"))))
(progn
(vl-load-com)
(setq i -1 len0 8)
(while (setq ent (ssname ss (setq i (1+ i))))
(setq blk_name (vla-get-name (vlax-Ename->Vla-Object ent)))
(if (> (setq blk_len (strlen blk_name)) len0)
(setq str blk_name len0 blk_len) )
(if (not (assoc blk_name lst_blk))
(setq lst_blk (cons (cons blk_name 1) lst_blk))
(setq lst_blk (subst (cons blk_name (1+ (cdr (assoc blk_name lst_blk))))
(assoc blk_name lst_blk) lst_blk))) )
(setq lst_blk (vl-sort lst_blk '(lambda (x y) (< (car x) (car y)) ) ))
(setq cur_var (mapcar 'getvar '("DYNMODE" "DYNPROMPT")))
(mapcar 'setvar '("DYNMODE" "DYNPROMPT") '(1 1))
(initget "Yes No")
(setq ins (getkword "\nTabloda blok sembol g sterilsinmi? [Yes/No ] <yes> : ") )
(or ins (setq ins "Yes"))
(mapcar 'setvar '("DYNMODE" "DYNPROMPT") cur_var)
(or *h* (setq *h* (* (getvar "dimtxt")(getvar "dimscale"))))
(initget 6)
(setq h (getreal (strcat "\nYaz karakter boyutu <" (rtos *h*) "> :")))
(if h (setq *h* h) (setq h *h*) )
(setq *adoc (vla-get-ActiveDocument (vlax-get-acad-object))
msp (vla-get-modelspace *adoc)
blks (vla-get-blocks *adoc))
(setq width1 (* 2 (TxtWidth "SIRA NO" h msp))
width (* 2 (TxtWidth "ADET" h msp))
height (* 2 h))
(if str
(setq width2 (* 1.5 (TxtWidth (strcase str) h msp)))
(setq width2 width))
(if (> h 3)
(setq width (* (fix (/ width 10))10)
width1 (* (fix (/ width1 10))10)
width2 (* (fix (/ width2 10))10)
height (* (fix (/ height 5))5)))
(GetOrCreateTableStyle "CadViet")
(setq pt (getpoint "\nTablonun konulaca yeri se iniz :")
TblObj (vla-addtable msp (vlax-3d-point pt) (+ (length lst_blk) 2) 5 height width))
(vla-put-regeneratetablesuppressed TblObj :vlax-true)
(vla-SetColumnWidth TblObj 0 width1)
(vla-SetColumnWidth TblObj 1 width2)
(vla-put-vertcellmargin TblObj (* 0.75 h))
(vla-put-horzcellmargin TblObj (* 0.75 h))
(mapcar '(lambda (x)(vla-setTextHeight TblObj x h))
(list acTitleRow acHeaderRow acDataRow) )
(mapcar '(lambda (x)(vla-setAlignment TblObj x 2))
(list acTitleRow acHeaderRow acDataRow))
(vl-catch-all-error-p (vl-catch-all-apply (function(lambda () (vla-MergeCells TblObj 0 0 0 3)) )))
(vla-setText TblObj 0 0 "LISTE")
(setq j -1 header_lsp (list "SIRA NO" "BLOK ADI" "BIRIM" "ADET" "RESIM"))
(repeat (length header_lsp)
(vla-setText TblObj 1 (setq j (1+ j)) (nth j header_lsp)))
(setq row 2 i 1)
(foreach pt lst_blk
(setq blk_name (car pt) j -1)
(mapcar '(lambda (x)(vla-setText TblObj row (setq j (1+ j)) x))
(list i blk_name "Ad." (cdr pt)))
(if (= ins "Yes")
(vla-SetBlockTableRecordId TblObj row 4 (GetObjectID (vla-item blks blk_name)) :vlax-true))
(vla-SetCellAlignment TblObj row 1 7)
(vla-SetCellAlignment TblObj row 3 9)
(setq row (1+ row) i (1+ i)) )
(vla-put-regeneratetablesuppressed TblObj :vlax-false)
(vlax-release-object TblObj) ) )
(princ))

</yes>

> 1 <
Copyright © 2004-2022 SQL: 1.825 saniye - Sorgu: 52 - Ortalama: 0.03509 saniye